Algemene voorwaarden behorende bij stallingsovereenkomst.

 

 1. Begripsomschrijving 

Parkeeraccommodatie: De parkeeraccommodatie c.q. de parkeerruimte met bijbehorende terreinen en ruimten.

Eigenaar: Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parkeeraccommodatie en/of hun/zijn vertegenwoordiger(s).

Huurder: De eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in de parkeerruimte gestald is.

Voertuig: Onder een voertuig wordt verstaan een personenauto en motorfiets.

 

 1. Stallingsovereenkomst

Een stallingsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Aan de huurder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld. Tot de verplichting van de eigenaar behoort niet de bewaking van het voertuig.

 

 1. Toegang

3.1 De huurder verschaft zich toegang tot de parkeeraccommodatie met behulp van een persoonsgebonden sleutel. De sleutel is en blijft eigendom van de eigenaar en is niet overdraagbaar. De sleutel dient bij het eindigen van het gebruik c.q. de overeenkomst aan de eigenaar te worden teruggegeven.

3.2 Het in- en uitrijden en parkeren van voertuigen in de parkeeraccommodatie kan 24-uur per dag, 7 dagen per week.

3.3 Indien op de parkeeraccommodatie openingstijden van toepassing zijn, is de eigenaar bevoegd, nadat de huurder daarvan op de hoogte is gesteld, de openingstijden voor langere of onbepaalde duur te wijzigen.

3.4 De parkeerplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van het motorvoertuig met het kenteken dat in de stallingsovereenkomst is vermeld.

3.5 Indien de huurder de parkeerplaats wil gebruiken voor een ander motorvoertuig dan het voertuig zoals vermeld in de stallingsovereenkomst, dient de huurder hiertoe toestemming te vragen aan de eigenaar. Pas nadat de eigenaar de huurder schriftelijk dan wel mondeling hiervoor toestemming heeft verleend, is de abonnementhouder gerechtigd met een ander motorvoertuig in de parkeeraccommodatie te parkeren.

3.6 De eigenaar is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren indien de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht.

3.7 De in de parkeeraccommodatie geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen. In of op de parkeeraccommodatie is ook de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

3.8 In de parkeeraccommodatie worden doorgaans uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de parkeeraccommodatie staat aangegeven.

 

 1. Duur van de overeenkomst

4.1 De stallingsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden, waarna deze stilzwijgend met telkens 3 maanden zal worden verlengd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Beide partijen zijn gerechtigd de stallingsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de 3 maandenperiode. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4.3 Bij het aangaan van de stallingsovereenkomst stelt de eigenaar aan de huurder een sleutel ter beschikking om van de betreffende parkeeraccommodatie gebruik te kunnen maken. Bij verlies van deze sleutel is de huurder verplicht hiervan melding te maken bij de eigenaar. Voor het verstrekken door de eigenaar van een nieuwe sleutel is de huurder een vergoeding verschuldigd van € 15,00.

4.4 Uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst dient de door de eigenaar aan de huurder ter beschikking gestelde sleutel te worden ingeleverd. Indien de huurder nalatig blijft, is hij voor elke dag dat hij verzuimt de sleutel van de eigenaar af te geven een boete verschuldigd van € 10,00 per dag, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist.

 

 1. Betaling

5.1 Het verschuldigde parkeergeld, zoals overeengekomen in de overeenkomst, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan uiterlijk voor of op de eerste dag van ingang van het betreffende tijdvak.

5.2. Bij het afsluiten van de stallingsovereenkomst is de huurder een waarborgsom verschuldigd van 1 kwartaaltermijn.

 

 1. Tariefwijziging

6.1 De eigenaar is steeds bevoegd de tarieven aan te passen, ook bij lopende stalllingsovereenkomsten. Als dan zal tenminste 1 kalendermaand voor de ingangsdatum de abonnementhouder een schriftelijke mededeling daarover ontvangen.

6.2 De huurder is bevoegd bij tariefwijziging tegen de datum waarop deze is aangekondigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van de hiervoor geldende opzegtermijn.

 

 1. Niet betaling

7.1 Indien de huurder nalatig blijft de betaling van het verschuldigde bedrag op de overeengekomen vervaldatum te voldoen, is deze, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, 1% rente verschuldigd over het achterstallig parkeergeld per maand of een gedeelte van de maand waarin de betaling niet plaatsvond.

7.2 Indien ingeval van wanbetaling der parkeergelden incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitenrechtelijke incassokosten tussen de partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom doch tenminste op € 250,– . Betalingen, gedaan door de abonnementhouder na sommatie of dagvaarding, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de voormelde kosten, ook al vermeldt de abonnementhouder bij betaling een andere bestemming.

7.3 In geval van wanbetaling is de eigenaar gerechtigd het gestalde voertuig uit de parkeeraccommodatie te verwijderen. Alle hiervoor gemaakte onkosten zullen op de huurder verhaald worden. Eventuele veroorzaakte schade aan het voertuig is voortvloeiend uit de verwijdering is volledig voor risico van de huurder.

 

 1. Gebruik van de parkeeraccommodatie

8.1 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient de huurder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de abonnementhouder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

8.2 De abonnementhouder is voorts verplicht eventuele aanwijzingen van de eigenaar van de parkeeraccommodatie op te volgen, het voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

8.3 De eigenaar van de parkeeraccommodatie is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van de eigenaar noodzakelijk is, voertuigen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar kan leiden. De eigenaar dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

8.4 De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten te zijn gedoofd. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.

 

 1. Hinder/beperkingen gebruik

9.1 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel binnen te hebben, motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd.

9.2 Het is verboden in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend.

9.3 Het geparkeerde voertuig kan doorlopend worden afgehaald.

 

 1. Niet-nakoming toerekenbare tekortkoming

10.1 Indien de huurder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden is de huurder gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden door deze geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde nalatigheid.

10.2 Indien de eigenaar genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de huurder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de huurder, is de huurder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, zowel de kosten van rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de eigenaar te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan. Buitengerechtelijke incassokosten zullen steeds 15% van de uitstaande hoofdsom zijn, met een minimum van € 100,-.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de abonnementhouder. De eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de abonnementhouder alsmede terzake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door de eigenaar en/of het personeel van de parkeeraccommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden c.q. de stallingsovereenkomst wordt uitgesloten. Onder huurder worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

11.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de huurder veroorzaakt aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur dient ter plaatse te worden vergoed dan wel dient door de huurder te worden vergoed nadat door de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 10.

 

 1. Overige bepalingen

12.1 Het is de huurder niet toegestaan zijn recht te verhuren c.q. aan een derde in gebruik te geven. De huurder mag de stallingsovereenkomst niet aan derden overdragen.

12.2 Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar binden deze laatste niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd.

12.3 Nederlands recht: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die te Rotterdam.

12.4 Woonplaats: Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
Regal Beheer BV
H.o.n. Autostalling Vlaardingen
Produktiestraat 17
3133 ES Vlaardingen
dan wel een nader door de eigenaar aan te geven adres.

 

 

 

01-01-2011 / versie 1.0